Galerie zážitků s Bohem


Podobenství jsou pozváním

(úvaha, námět k zamyšlení)
(Přečteno  krát)
(19.11.2007)

     Nejspíš si řeknete: "Co má společného podobenství s pozváním?" Popravdě mne některá podobenství (obzvláště ta Ježíšova) rozčilovala, některá se mi moc líbila, některá pro mne byla srozumitelná, některá jsem dlouho nechápal, a některým nerozumím a rozčilují mne dodnes :-) . A nepochybuji o tom, že v tom nejsem sám. Některá podobenství, která Ježíš říkal, byla skutečně "průhledná", a i pro ty nejprostší dobře srozumitelná, jiným nerozuměli ani Ježíšovi učedníci. Domnívám se, že jedním z důvodů "mluvení v podobenstvích" je pozvání k důvěrnému setkání s Bohem, k hledání vysvětlení přímo u Něho.     Proč ty "hádanky"?
     Když tak přemýšlím zejména o starozákonních proroctvích, o živých a na první pohled nesrozumitelných snech nejrůznějších lidí v bibli, a podívám se na Ježíšova vyučování v podobenstvích (i na Boží způsob jednání v mém životě), vidím prostě Boží styl jednání s námi. Je to Boží způsob jak nás "donutit" přemýšlet, modlit se a hledat vysvětlení u Něho. Nemohu říci, že bych byl z tohoto způsobu vždy nadšený (obzvláště, když "nutně" potřebuji rychlou, jasnou a srozumitelnou odpověď), ale pomalu si na tento Boží způsob začínám zvykat.     Živé sny
     Častým způsobem Božího jednání v období staré smlouvy byly sny. Některé sny měly poměrně jednoduchý a srozumitelný význam, jiné se bez Boží pomoci pochopit nedaly. Příkladem prorockých snů, které byly pro všechny zúčastněné ihned srozumitelné, by mohly být Josefovy sny.

     Genesis 37,5-11:  Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž: "Slyšte prosím, jaký jsem měl sen: Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu." Bratři mu odpověděli: "To budeš nad námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?" A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: "Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd." To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: "Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?" Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. O mnoho let později se tyto sny skutečně vyplnily, v době, kdy byl Josef v Egyptě prvním, hned po faraonovi. A mimo jiné mu k tomu dopomohl Boží dar výkladu snů. Je to příběh popsaný na 41 verších, a tak jej sem nebudu vkládat. Podívejte se sami, jak Bůh Josefa skrze výklad snů vyvýšil, a jak skrze něho zachránil Egypt i okolní země před hladomorem! Příběh najdete v knize Genesis 41,1-41. Nebylo možné vysvětlit tyto sny přirozeným způsobem, výklad musel dát Bůh. Mimo jiné tím Bůh dal o sobě vědět, nenásilným způsobem na sebe "upoutal pozornost". Věřím, že se o důvodu dosazení Josefa do tak významného úřadu dozvěděl celý Egypt, a Bůh o sobě tímto způsobem mohl dát vědět každému, kdo by jej snad chtěl hledat. Pro Boha by nebyl problém upoutat na sebe lidskou pozornost nějakými efektními a mocnými zázraky, ale neznamená to, že by tím upoutal i jejich srdce. To zkusil později na stejném místě (vyvedení izraelského lidu z Egypta, zázraky na poušti, uvedení do zaslíbené země), ale "neosvědčilo se to".     Ježíšova podobenství
     Ježíš často mluvil k lidem v podobenstvích. Někdy proto, aby na praktických příkladech ze života mohli jednoduše poznat duchovní pravdy (navíc zapamatovat si nějaký příběh je snazší, než si zapamatovat nějakou duchovní pravdu, nějaký výrok). Ale když se podívám na mnohá podobenství, nebohu se zbavit přesvědčení, že ti prostí lidé (většina Ježíšových posluchačů) neměli šanci je pochopit (stejně tak ani jeho učedníci). Po jednom takovém Ježíšově vyučování v podobenstvích se ho jeho učedníci zeptali přímo: Matouš 13,10-16:  Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: `Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.´ Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.

     Stejný příběh je popsán v Markově evangeliu: Marek 4,10-13:  A když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním, co znamenají podobenství. I řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích, aby `hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno´." Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Ježíš jim poté význam oněch podobenství vysvětlil.

     O několik veršů dál se dozvídáme zajímavou věc: Marek 4,33-34:  A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.

     Ježíš říká svým učedníkům, že jim je dáno znát tajemství Božího království. Ale učedníci přitom byli stejně "zabednění" jako celý zbytek zástupu, který Ježíše poslouchal. Museli Ježíše poprosit, aby jim ta podobenství vysvětlil. A to je myslím velká část odpovědi nejen na otázku podobenství, ale i pochopení duchovních principů a bible celkově. Na výše uvedených verších můžeme poznat, že jediný rozdíl mezi Ježíšovými učedníky a zbytkem zástupu byl v tom, že po Ježíšově vyučování za ním učedníci přišli, a prosili jej (v soukromí) o vysvětlení oněch podobenství.

     Věřím, že nejinak je tomu dnes. Pokud chcete porozumět nejen podobenstvím, ale jakékoli pasáži z bible, nebude vám zřejmě stačit váš přirozený rozum. Budete muset udělat to samé, co udělali Ježíšovi učedníci kdysi. Jít za ním, resp. v Ježíšově jménu za Bohem-Otcem, a někde o samotě se ptát po smyslu daných veršů. Když chcete poznat a pochopit nějaká "Boží tajemství", budete je muset hledat přímo u Boha, a nejspíš na nějakých "tajných" místech - o samotě, v nějaké své "modlitební komůrce" apod. Zkuste se prosím na podobenství a těžko srozumitelná místa v bibli dívat jako na Boží pozvánky :-)Přidat komentář!