Styl zobrazení: a|b|c Velikost písma: 1|2|3|4|5
Bible - nový zákon - přeložil Miloš Pavlík - klikněte pro podrobnosti!
 
  2. kapitola Evangelium podle Marka

1Kniha rodu Ježíše Krista, Syna Davidova, Syna Abrahamova. 2Abraham zplodil Isáka; a Isák zplodil Jakóba; a Jakób zplodil Júdu a jeho bratří;3a Júdas zplodil Faresa a Zaru z Thamary; a Fares zplodil Esróma; a Esróm zplodil Arama;4a Aram zplodil Aminadaba; a Aminadab zplodil Nássóna; a Nássón zplodil Salmóna;5a Salmón zplodil Bóza z Raaby; a Bóz zplodil Óbéda z Rúth; a Óbéd zplodi Jessaje;6a Jessaj zplodil Davida, krále. A David zplodil Šalomouna z té, jež byla ženou Úrie;7a Šalomoun zplodil Roboama; a Roboam zplodil Abiu; a Abia zplodil Asu;8a Asa zplodil Jósafata; a Jósafat zplodil Jórama; a Jóram zplodil Oziu;9a Ozias zplodil Jóathama; a Jóatham zplodil Achaza; a Achaz zplodil Ezekiu;10a Ezekias zplodil Manasséa; a Manassés zplodil Amóna; a Amón zplodil Jósiu;11a Jósias zplodil Jechoniu a jeho bratří za přestěhování do Babylóna.12A po přestěhování do Babylóna zplodil Jechonias Salathiéla; a Salathiél zplodil Zorobabela;13a Zorobabel zplodil Abiúda; a Abiúd zplodil Eliakíma; a Eliakím zplodil Azóra;14a Azór zplodil Sadóka; a Sadók zplodil Achíma; a Achím zplodil Eliúda;15a Eliúd zplodil Eleazara; a Eleazar zplodil Matthana; a Matthan zplodil Jakóba;16a Jakób zplodil Josefa, muže Marie, z níž se zrodil Ježíš, jemuž se říká Kristus. 17Všechna tedy pokolení od Abrahama po Davida: čtrnáct pokolení; a od Davida po přestěhování do Babylóna: čtrnáct pokolení; a od přestěhování do Babylóna po *Krista: čtrnáct pokolení.18Zrození Ježíše *Krista pak bylo takto: Když totiž byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, byla, dříve než se sešli, shledána těhotnou ze Svatého Ducha. 19Josef však, její muž, jsa člověk spravedlivý, jenž by ji byl nerad vystavil veřejné hanbě, se rozhodl propustiti ji potají; 20když si však tyto věci rozvažoval , hle, zjevil se mu ve snu anděl *Páně a pravil: Josefe, synu Davidův, neboj se vzíti Marii, svou ženu, k sobě, neboť to , co bylo v ní zplozeno, je ze Svatého Ducha. 21I porodí syna a jeho jméno nazveš Ježíš, neboť ten zachrání svůj lid od jejich hříchů. 22Toto celé pak se událo, aby bylo splněno to, co bylo od *Pána řečeno skrze proroka, jenž praví : 23Hle, otěhotní ta, jež je panna, a porodí syna, a jeho jméno nazvou Emmanúél; to je v překladu: S námi Bůh. 24I zachoval se Josef, procitnuv ze spánku, jak mu anděl *Páně nařídil, i vzal svou ženu k sobě 25a nepoznával ji dotud, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš.

    2. kapitola Evangelium podle Marka

 
Překlad bible | Předmluva | Úvod | Návod k použití | Poděkování CreatedbyLiborDiviš