Galerie zážitků s Bohem


Cizoložství a smilstvo

smysl + chyby v českých překladech
(Přečteno  krát)

     Velice častým tématem k diskuzi nejen mezi křesťany je cizoložství a smilstvo. V tomto článku nebudu toto téma podrobně rozebírat, pouze bych chtěl ukázat na některé chyby v současných překladech - nesprávný překlad některých biblických veršů (nejčastěji zaměňování smilstva a cizoložství) včetně významu slov "smilstvo" a "cizoložství".Cizoložství
     V řecké části bible je pro cizoložství použito slovo "moichaó". Toto slovo vychází ze slova "moichós", jehož primární význam je milenec. Přeneseně se používá ve smyslu odpadlík - cizoložník. Cizoložství znamená manželskou nevěru (pohlavní styk provdané nebo ženatého mimo manželství). Vysvětlení přímo v bibli můžete najít např. v Římanům 7,2-3 (KMS): Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je zproštěna tohoto zákona. Nuže tedy, pokud je její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však její muž zemře, je od toho zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži..Smilstvo
     Řecké slovo "porneia" znamená smilstvo (včetně cizoložství a krvesmilstva), prostituci, pohlavní styk neženatého s nevdanou, vulgárnost, zákonem zakázané pohlavní styky, homosexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., pohlavní styky s blízkými příbuznými (Lev. 18), pohlavní styky s rozvedeným mužem nebo ženou.

     Slovo "porneia" souvisí s výrazem "porneuó" – což znamená necudný, chlípný skutek, cizoložství, doslova to znamená vyhovět (dopřát si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát volný průchod, neomezovat se, popustit uzdu, libovat si) nedovoleným žádostem (týkajících se sexu), přeneseně to pak znamená praktikování modlářství – dopustit se smilstva. Napadá mne, že toto kritérium splňuje vše, co nás sexuálně uspokojuje mimo manželství - např. i sledování pornografie či erotických snímků, nebo sebeuspokojování (onanie).


     Takže abychom to jednoduše shrnuli, cizoložství = manželská nevěra, smilstvo = každá sexuální nečistota a zvrácenost (včetně cizoložství) - sex mimo manželství.

     Stejně srozumitelná situace je i v hebrejsky psané části bible. I proto jsem byl velmi překvapen nesprávnými překlady smilstvo/cizoložství. Na některé chyby v současných překladech se pokusím upozornit na následujících řádcích.
     Jednou z nejznámějších biblických pasáží je tzv. DESATERO Božích přikázání. Jedná se o místa Exodus 20,14 a Deuteronomium 5,18. Oba nejznámější české překlady (Bible kralická a Český ekumenický překlad) toto místo překládají nesprávně jako "nesesmilníš!". Ve skutečnosti je zde použito hebrejské slovo znamenající "cizoložství"! Takže správný překlad zmiňovaných pasáží by měl být "Nebudeš cizoložit!" nebo "Nezcizoložíš!".

     Je zvláštní, že odkazy na tato "starozákonní" místa jsou v nové smlouvě většinou přeloženy správně jako "nezcizoložíš". Na dalších řádcích se pokusím vypsat nesprávně přeložená místa v nejznámějších českých překladech řecké části bible:
Jakubův 4,4: Cizoložníci a cizoložnice!
- ekumenický překlad tohoto místa je: "Proradná stvoření!"


Matouš 12,39: On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a cizoložné ....
- ekumenický překlad namísto "cizoložné" překládá "zpronevěřilé". Stejně je tomu u verše Matouš 16,4 a Marek 8,38.


Matouš 5,32:  Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží."
- kralický překlad namísto "kromě případu smilstva" překládá "kromě příčiny cizoložstva".


Matouš 19,9: - v ekumenickém překladu úplně chybí konec verše: "a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží."


Galatským 5,19: - v ekumenickém překladu je namísto "cizoložství" a "smilstvo" "necudnost".


Římanům 13,9: - v kralickém překladu je namísto "nezcizoložíš" "nesesmilníš". Stejně je tomu u verše Jakubův 2,11.


Římanům 1,29: - v ekumenickém překladu úplně chybí "smilstvem".


2. Korintským 12,21: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


1. Tesalonickým 4,3: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


Zjevení Janovo 9,21: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


Židům 13,4: - v ekumenickém překladu je "smilníky a cizoložníky" přeloženo jako "neřestné a nevěrné".


Zjevení Janovo 21,8: - v ekumenickém překladu je slovo "smilníci" přeloženo jako "cizoložníci".


Židům 12,16: - v ekumenickém překladu je slovo "smilník" přeloženo jako "nevěrný".


     Prošel jsem si také všechna místa starého zákona pojednávající o cizoložství a smilstvu, a porovnal jsem originální text s českými překlady - ekumenickým a kralickým. Kromě již zmiňovaných veršů z "desatera" - Exodus 20,14 a Deuteronomium 5,18 nebyly chyby v překladu tak závažné a četné jako v případě překladu řecké části bible (nové smlouvy - nového zákona - nového kovenantu). Na nějaké rozdíly jsem přesto narazil. Jejich popis najdete níže:2. Paralipomenon 21,13: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "modloslužba", stejně je tomu v 2. Paralipomenon 21,11 (smilstvo je sice formou modloslužby, ale dosti specifickou, a překlad by měl být myslím pokud možno věrný).


1. Královská 3,16: - v kralickém překladu je "smilnice" (nevěstka) přeložena jako "hokyně".


Přísloví 6,26: - zde je přesnější ekumenický překlad. V první části verše se mluví o "nevěstce" (nikoli o "ženě cizoložné", jak je psáno v kralickém překladu.).


Ozeáš 9,1: (Ek)  Neraduj se, Izraeli, rozpustilým jásotem jako národy! Smilstvem se odvracíš od svého Boha, miluješ nevěstčí mzdu na každém obilním humně.
- Tento (ekumenický) překlad je přesnější než kralický: Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích.
- V závěru verše je skutečně psáno o mzdě za smilstvo páchané na každém mlatu (obilném humně).


Žalmy 106,39: (Ek) Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
- druhá část verše by měla být přeložena spíše: "smilnili svým jednáním (svými skutky)".


Žalmy 73,27: (Ek)  Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
- druhá část verše by měla být přeložena spíše: "Ty skoncuješ s každým (zničíš každého), kdo od Tebe odchází za smilstvem.".


Přidat komentář!

Jméno: Temisr
E-mail: temisrseznam.cz
Datum: 18.8.2011.16:36
Příspěvek: Re: Martina, Libor. Otázkou je čím definujeme "manželství", každá kultura, společnost etnikum má jiné vyjádření "manželské smlouvy" pokud jste se svým protějškem ve smlouvě před Bohem věrni jeden druhému a to že nemáte na to úřední či církevní razítko asi není to co by mělo zničit vztah.Definovat vznik manželství lze dle slov Pána Ježíše. „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je’ ? A řekl: ,Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo’; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Matouš 19:4–6)

Jméno: Libor - autor článku - RE: Martina
Datum: 18.8.2011.12:26
Příspěvek: Ano, chápete to správně. To, zda se v současné kultuře posunuly hranice obecné přijatelnosti nějakého chování neznamená, že se posunul i Boží pohled. Naše kultura nechce mít nic společného s Bohem, a hitem jsou spíše myšlenky New Age. Ale přesto dál platí to, co nechal Bůh zapsat do bible. Sex mimo manželství je smilstvo, a je to hřích. Pokud se toho dopustí ženatý muž či vdaná žena, je to cizoložství, a rovněž je to hřích.

Jméno: Martina
E-mail: Martinacaslavovaseznam.cz
Homepage: 27
Datum: 18.8.2011.11:45
Příspěvek: Zdravím vás, takže pokud mám svého přítele a jsem mu věrná, ale nejsme manželi, tak jsme v hříchu, když spolu spíme? moc tomu nerozumim, dnes už nežijeme tak, že budou lidi panici a panny a čekat na toho pravého, kterého si nejprve vezmu za manžela a pak s ním budu spát ( sexuálně ). Takže pokud se zatim nechci vdávat, mám jednoho přítele , který nebyl můj první, protože s prvním to nevyšlo a jsem mu věrná, tak je to přesto hřích? Děkuji M.

Jméno: Temisr
E-mail: temisrseznam.cz
Datum: 8.6.2011.07:55
Příspěvek: Pro Řezníka:Zdravím Tě a snad i chápu Tvou otázku. Nemám odpovědˇ, ale sám pro sebe si to vysvětluji takto: V Genesi čteme, že Bůh stvořil všechno dobré ( z toho co píšeš, předpokládám že Písmo bereš vážně ) dal člověku i sexualitu která jistě byla před ochutnáním ovoce ze stromu dobrého a zlého, velmi dobrá. To, že nám nyní působí mnohé "problémy" chápu jako důsledek té neposlušnosti prvních lidí, skrze které jsme se stali hříšníky. Máme ospravedlnění skrze víru v Pána Ježíše Krista, ale stejně zemřeme, země podléhá zmaru, vidíme kolem sebe porušení...Tvá otázka by mohla dojít až k tomu proč Bůh stvořil člověka, když věděl, že ho neposlechne. Proto tedy musíme v životě (víry) bojovat s tím co by člověka vůbec nepotkalo, proto na věřící lidi doléhá důsledek hříhu i z venčí, proto musí i věřící lidé zemřít o čemž v rajské zahradě ani řeč. Bůh bere naší (Tvou) upřimnost, ví co stvořil a jakém je to stavu.

Jméno: Řezník
Datum: 16.5.2011.15:19
Příspěvek: Heh, mezi cizoložstvím a smilstvem sice rozdíl je, viz článek, ale ve finále je to úplně jedno, protože je zakázáno obojí. Teď okomentuju předchozí komentáře. Constantin: ty považuješ mimomanželský sex za něco v pořádku, Bůh ovšem ne. A protože on je stvořitel a pán všeho, zatímco ty jen stvoření, tak ti nezbývá, než se snažit podřídit, nebo riskovat problémy. Nějakym hýkavým blábolením "proč by bláblábláblá....." nic nezměníš. Kety: v Bibli se nepíše, že muž vlastní ženu. Když chceš kybicovat, tak si to napřed přečti. Mara: ohledně www.bezporna.cz, jo, to jsou dobrý stránky, s důležitýma pravdama, ale nechápu, proč tam autor dal tolik fotek polosvlečených běhen, nevim, jestli je to tam ještě teď nebo už ne, ale upřímně, tím mě mimořádně nasral (omluva za sprosté slovo), když jdu na křesťanskou stránku, tak předpokládám, že tam si nebudu muset dávat bacha na oči. Možná to měl bejt vtip a já ho nepochopil. Dál, nařízený celibát v římskokatolický církvi je jasná blbost, na tom se tu shodnem asi všichni. Teď mám otázku pro všechny, snad mi někdo odpoví. Protože já bych to opravdu potřeboval vědět. A ten dotaz je, proč nás Bůh vybavoval sexuálním instinktem. Snažim se pochopit, pořád nechápu. Bůh jako vševědoucí přece musel vědět, v jakou katastrofu se to zvrhne a jaký problémy to nadělá celýmu lidstvu. Vím, že Bůh nedělá "kanadské žertíky" ani nikoho nechce mučit. Tak jaký to mělo smysl? Rozmnožování by mohlo přece být možné i jiným způsobem. Bez tohohle. Je to snad test poslušnosti? Že se člověk musí naučit, jak ovládat jeden z nejsilnějších instinktů, co má, aby prokázal věrnost? Jako například, kdybych cvičil psa a položil mu před čumák kus bifteku s tím, že to nesmí sežrat, než dostane rozkaz, i kdyby hlady viděl dvojitě? Přiznám se, z tohohle nejsem moudrej. A když se pak podívám do Bible, kolik je tam varování ohledně nemanželského sexu, tak mě napadá, jestli by nebylo jednodušší tím lidi vůbec nevybavovat, než je pak za to trestat. Ale říkám, fakt nechápu, jak to Bůh myslel, vysvětlení uvítám.

Jméno: janae
E-mail: janaeatlas.cz
Datum: 2.3.2011.16:17
Příspěvek: http://www.prokrestany.cz/svedectvi/1.htm . Stránky s názvem Dále od Říma - blíže k Bohu. Zde jsou autentická svědectví mužů, kteří si tím prošli, protože byli nejprve katolickými knězi, ale pak se obrátili k pravému živému Bohu, který nenařizuje celibát a varuje před modloslužbou. Jejich život dostal správný směr a náplň.

Jméno: janae
E-mail: janaeatlas.cz
Datum: 2.3.2011.16:11
Příspěvek: http://www.knihy.own.cz/. Na této stránce jsou internetové knihy a dost zajímavé. Je tam i kniha, která pojednává o rozdílu učení Bible a ŘKC : Je Římskokatolické učení založeno na Biblické pravdě? (A4-PDF-390 kb) Každý dobrý věřící katolík chce potěšit Boha ve svém životě. Poté, co život na zemi skončí, věří, že bude s Ním žít navždy. To je vznešený cíl založený na osobní víře o Bohu a o tom, jak Jej usiluje poznat. Ovšem vznešené záměry a osobní víra o Bohu nezaručí výsledky nebo věčný život. Je mou touhou, abyste zjistili, stejně jako i mnoho dalších věřících před námi, zda katolická víra má solidní původ v Bibli. Toto je účelem této knihy.

Jméno: Libor (autor stránek) - RE: constantin
Datum: 1.7.2010.11:37
Příspěvek: Ani já nesouhlasím s požadavkem na celibát u kněží římsko-katolické církve. Je to nebiblický požadavek. Co se týče zbytku, nemohu s Vámi souhlasit. Nejde totiž o to, co je pro nás příjemné, ale o Boží pohled na věc. Resp. dělejte si co chcete, ale je zbytečné se snažit hřích jakkoli "okecat".

Jméno: constantin
E-mail: silpoch.milanseznam.cz
Datum: 1.7.2010.09:50
Příspěvek: I když jsem křesťaň a podle všeho špatný - tak mám svůj názor na určité náhledy a příkazi v církvi. Mím trnem v patě je CELIBÁT a ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ. Proboha žijeme v roce 2010. Už by se měl někdo (papež) zamislet nad tím proč celibát byl zaveden. rozdělit jeho výklad od účelovosti. V dnešní době je celibát pro smrtelníka absolutně scestný. Promě zamně ať si ho kněží a jiní církevní despotáti dodržují, ale ať touto hovadinou nesužují obyčejný věřící lid. Co se týče smilstva - co je na tom špatného když se mají dva dospělí lidé ve věku cca 35let rádi, žijí společně vychovávají dítě třeba z předchzího necírkevního manželství a zatím se nechtějí, nebo nemohou brát tak proč by měli být v hříchu když se oddávají sexu. Copak není dostatečně prokázáno po lékařské stránce jak moc je sex prospěšný a potřebný pro organismus??? Apeluji na všechny lidi co používají zdravý rozum aby se začali zabývat těmito nesmysli v náboženství.

Jméno: Marcel
Datum: 20.4.2010.12:50
Příspěvek: Myslím do kolonky hledat na stránkách zápasu o duši

Jméno: Marcel
Datum: 20.4.2010.12:49
Příspěvek: Příspěvek: Doplňuju, že autor stránek www.bezporna.cz byl pod palbou nespravedlivých útoků nejen od světa, což by se dalo očekávat, ale i od církve (!!). Bohužel ty stránky zrušil. Naštěstí má skvělé články on i další na téma pornografie a sexuální život na www.zod.reformace.cz - Zápas o duši,stačí zadat do kolonky „hledat” slovo „pornografie”.

Jméno: Mára
Datum: 20.2.2010.16:11
Příspěvek: Přidávám výborný odkaz www.bezporna.cz

Jméno: Jana Erychlebová
Datum: 26.11.2009.18:08
Příspěvek: Existuje smilstvo fyzické a nebo duchovní. Takže máme být věrní nejen v manželství, ale i věrní Bohu.

Jméno: Pasach
Datum: 21.5.2009.00:13
Příspěvek: kety: Tvá vzpurnost je důkazem tvé hlouposti a nedostatku pokory. Takhle se daleko nedostaneš. Tvůj argument "v této době" je obzvláště krásnou ukázkou duševní omezenosti: Je snad "tato doba" Bohem, jemuž se musíme podřizovat? Nebo zákonem, který musíme dodržovat? V "této době" je také obvyklé páchat válečné zrůdnosti a genocidy - budeš je proto páchat také? Ačkoliv jsem křesťan, když slyším nebo čtu tyhle feministické kecy nadutých vzpurných žen, které si nevidí ani na špičku nosu, skoro lituji, že nežijeme v islámu - tam by ti narovnali hřbet!

Jméno: kety
Datum: 3.2.2009.16:00
Příspěvek: Uz to jak se pise ze zena patri muzi....Z toho se mi fakt zveda zaludek....Nemam nic proti krestanum atd...Ale pokud chce nekdo v teto dobe prosazovat ze muz vlastni zenu....je mi z toho nanic