Galerie zážitků s Bohem


Půst

biblický rozbor
(Přečteno  krát)

     Časté dotazy týkající se půstu mne přivedly k rozhodnutí udělat na toto téma stručný biblický rozbor (s trochou vlastních úvah a námětů k zamyšlení). Přestože je půst pro většinu dnešních křesťanů téměř neznámou a archaickou záležitostí, mělo by se jednat o běžnou součást života Ježíšových učedníků! V bibli najdeme mnoho příkladů přímo zázračného přínosu půstů, ze kterých se můžeme (a máme) poučit.


     Nejprve bych vás chtěl poprosit, abyste (stejně tak při čtení ostatních biblických rozborů) zapoměli na své představy o půstu (a na případná vyučování na toto téma), a dali jste prostor Písmu (bibli). Věřím, že po přečtení následujících řádků již nebudete půst považovat pouze za prostředek ke shození přebytečných kilogramů, prostředek k nátlaku (protestní hladovky) či něco, co se týká pouze několika málo "vyvolených" (v žádném případě však vás).


     Co je to půst?
     Základní význam slova půst je nejíst (vzdát se jídla). V hebrejsky psané části bible je použito slovo tsóm = půst "tsóm", v řecké části je použito slovo nesteía = půst "nesteía" (ze slova "esthíó" - jíst, a záporné částice "ne"). Slovo "nesteía" znamená dobrovolnou i nedobrovolnou "hladovku", nás však bude více zajímat její dobrovolná varianta. Klasický půst si můžeme rozdělit do 3 základních kategorií, podle podob, které nacházíme v Písmu:

 1. Normální půst
       Za normální půst (běžný, nejčastější formu) lze označit půst, kdy postící se nejí, pouze pije (obvykle pouze vodu). Příkladem takového půstu může být Ježíšův půst na poušti (Lukáš 4,2:  čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.). Poušť není právě místem, kde by bylo možné přežít delší dobu bez vody. Navíc zde nestojí, že by Ježíš dostal žízeň, ale hlad. Dalším místem potvrzujícím, že Ježíš během této doby pil (nestrádal žízní), jsou ďáblova slova v následujícím verši (Lukáš 4,3:   Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem."). Ďábel chtěl, aby Ježíš proměnil kameny v chléb (jídlo), nikoli ve vodu či víno!

       Člověk je skutečně mistrovským dílem svého Stvořitele. Pouze o vodě vydrží bez problémů několik týdnů. Hlavním limitujícím faktorem délky možného půstu je množství zásobního tuku. Po jeho spotřebování tělo vydá jasný pokyn k ukončení (projeví se navrácením hladu, křečemi v žaludku apod.). Tento signál obvykle přichází po 3-8 týdnech půstu. Záleží samozřejmě i na dalších faktorech, jako je okolní teplota, množství vydávané energie apod. Pokud by někdo na tento signál nereagoval, riskoval by vážné poškození orgánů, v případě dlouhodobého ignorování i smrt!

       U Ježíše tento moment nastal zřejmě po oněch 40 dnech. Ježíš ve všech zkouškách obstál. Po této zkoušce došlo k jedné zásadní změně v Ježíšově službě. Ve verši Lukáš 4,1 je psáno: Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pustinou. Po ďáblově zkoušení je psáno: Lukáš 4,14: Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí.. Ježíš od této chvíle začal sloužit skutečně v moci Ducha - vyučovat v synagogách, vyhánět démony a uzdravovat každou nemoc! 2. Úplný půst
       Úplným půstem rozumíme půst, kdy se člověk vzdá příjmu jídla i vody. V bibli můžeme najít několik příkladů takovéhoto půstu. Většinou k němu lidé přistupují v případech krajní nouze, např. v případě, kdy Boží odpověď a pomoc je otázkou života a smrti. Pokud se nejedná o nadpřirozený půst (potřebujete si být opravdu jisti, že Vás k takovému půstu volá Bůh, a že Vás k němu i uschopňuje), neměl by úplný půst trvat déle než 3 dny!

       Zmínil jsem se o nadpřirozeném půstu. Vzhledem k tomu, že člověk vydrží bez vody pouze několik málo dnů (obvykle již po 3 dnech bez vody hrozí riziko vážných zdravotních potíží či smrt, v prostředí s vysokou okolní teplotou to může být i dříve), lze považovat delší úplné půsty za nadpřirozené. V bibli nacházíme několik takových dlouhých úplných půstů. Těžko překonatelným "rekordmanem" v délce úplného půstu je Mojžíš. Strávil dvakrát bezprostředně po sobě po 40 dnech bez jídla a vody! Deuteronomium 9,9-19Když jsem vystoupil na horu, abych přijal kamenné desky, desky smlouvy, kterou s vámi Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) uzavřel, zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vody nepil. A Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) mi dal obě kamenné desky psané prstem Božím, na nichž byla všechna přikázání, o kterých s vámi Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) mluvil na hoře zprostředku ohně v den shromáždění. Po uplynutí čtyřiceti dní a čtyřiceti nocí mi Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) dal obě kamenné desky, desky smlouvy. A Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) mi poručil: "Vstaň a rychle odtud sestup, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, se vrhá do zkázy. Brzo sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal, odlili si modlu." Dále mi Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) řekl: "Vidím, jak je tento lid tvrdošíjný. Nech mě, já je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, z tebe však učiním pronárod zdatnější a početnější, než jsou oni." Obrátil jsem se a sestoupil z hory, zatímco hora planula ohněm. Obě desky smlouvy jsem nesl v rukou. Tu jsem spatřil, jak jste zhřešili proti Jehovovi JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin), svému Bohu. Odlili jste si sochu býčka! Brzo jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin), váš Bůh. Uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je a před vašimi zraky je roztříštil. Pak jsem se vrhl před Jehovu JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) k zemi jako poprvé a ležel jsem čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vody nepil, pro všechen váš hřích, kterým jste zhřešili, když jste se dopustili toho, co je zlé v Jehovových JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) očích, a tak jste ho urazili. Lekal jsem se hněvu a rozhořčení, jímž se Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) mě vyslyšel i tentokrát.

       Z tohoto příběhu opět můžeme pochopit něco o půstu. Mojžíš nejprve strávil neuvěřitelných 40 dnů bez jídla a vody - v Boží přítomnosti. Když se vrátil k izraelcům a zjistil, že si skutečně odlili zlaté tele, rozbil kamenné desky s desaterem Božích přikázání a znovu se tímto způsobem postil dalších 40 dnů. Jsem přesvědčen, že obrovská délka těchto půstů souvisí s tím, že byl v Boží přítomnosti. Na jiném místě v Písmu se můžeme dočíst o tom, že Mojžíš zářil, když se vracel ze setkání s Bohem (Exodus 34,29; Exodus 34,30; Exodus 34,35; 2.Korintským 3,7-18). Na Mojžíši na nějakou dobu ulpěla část oné Boží slávy (řecky dóxa = sláva = "dóxa"). Podobně zářili např. andělé, nebo Ježíš na "hoře proměnění" (Lukáš 9,28-32).
       Z výše uvedeného textu je zřejmé, že Mojžíš ani v jednom případě pouze (nejedl a nepil), ale vždy se přitom modlil - přimlouval se za izraelce, aby je Bůh nezničil pro jejich nevěrnost. Řekl bych, že půst bez modlitby je pouhá hladovka. V případě Mojžíše a dalších Božích služebníků se však jednalo o půst spojený s modlitbou, o formu "duchovního boje". I v případě Ježíše na "hoře proměnění" došlo k té změně v souvislosti s modlitbou: Lukáš 9,29:  A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozzářil.

       Dalším zajímavým příběhem je příběh, kdy Eliáš vzdal svou službu, utekl před čarodějnicí Jezábelou do pouště a chtěl zemřít. Anděl mu připravil chléb a vodu. V 1. Královské 19,8 stojí:  Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. Ze zmiňovaného příběhu lze usoudit, že Eliáš nejspíše po celou dobu ani nepil, ale není to zde výslovně napsáno. Eliáš sice neurazil nějakou závratnou vzdálenost (odhaduji vzdušnou čarou cca. 280 km - za 41 dnů), ale šlo zejména o poušť a k tomu se ještě postil!

       Další příklad úplného půstu můžeme najít v knize skutků apoštolských 9,9. Jedná se o příběh budoucího apoštola Pavla, který při setkání s Ježíšem oslepl:   Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.

       Velmi známý je i tzv. Esteřin půst (Ester 4,15-16:   Ester dala odpovědět Mordokajovi: "Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu."
       Ve zmiňovaném příběhu hrozila fyzická likvidace židů. Královna Ester proto povolala místní židovský lid, a spolu s ním se 3 dny a 3 noci postila (bez jídla i vody). Výsledek byl úžasný. Hlavní aktér plánu likvidace židů byl nakonec pověšen na kůl, stejně tak i jeho deset synů a byly zabity další stovky nepřátel židů (se souhlasem krále Achašveróše). Tento úplný půst Bůh přijal, a naprosto obrátil zoufalou situaci ve vítězství!

       Zajímavou postavou, která chápala význam i moc půstu, byl i Ezdráš. Ezdráš 8,21-23: Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, bychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: "Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.
       I na tomto příkladu můžeme vidět, že půst byl spojen s modlitbou (doprovázel ji). Ezdráš zde říká, že se postem před Bohem pokořoval. Totéž říká i žalmista v Žalmech 35,13:   Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval jsem se postem. Podobný verš je i v Izajáši 58,3:  »Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.« Stejný obsah má i odpověď anděla Gabriela postícímu se Danielovi - Daniel 10,12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Daniel se pokořoval postem.

       Vraťme se nyní zpět k postícímu se Ezdráši a jeho společnosti. Jaký byl výsledek jejich postu? Ezdráš 8,31:  Dvanáctý den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám, na cestě strojili úklady. Ezdráš natolik důvěřoval Bohu (a tomu, že Bůh přijme jejich společný půst (a modlitby) jako výraz jejich pokory), že ani nepožadoval po králi ozbrojený doprovod. Přitom se jednalo kromě lidských životů i o velké množství zlata a stříbra!
       Ezdrášův příběh tím nekončí. Když se Ezdráš dozvěděl, že se izrelský lid včetně kněžích dopouští toho, co jim Bůh zakázal (Ezdráš 9,1-2), roztrhl svůj šat, rval si vlasy a vousy, a vyznával hříchy svého lidu (Ezdráš 9,3-15). Jeho zoufalá modlitba (a půst) způsobila, že celé společenství uznalo svůj hřích a slíbilo nápravu. Ezdráš 10,6:  Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory Jóchanana, syna Eljašíbova. Vešel tam, nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad zpronevěrou přesídlenců. 3. Částečný půst
       Kromě "normálního" půstu (pouze o vodě) a úplného půstu (bez jídla i bez vody) můžeme v bibli najít i příklady "částečného" půstu. Nejznámějším příkladem takového půstu je Danielův půst. Daniel se spolu s dalšími třemi izraelci nechtěl poskvrňovat královskými lahůdkami a vínem (pocházejícími z modloslužeb), a požádal, aby dostávali k jídlu pouze zeleninu a k pití vodu (Daniel 1,5-12). Bůh rozhodnutí těchto izraelců (nemít podíl na obětech Babylonským božstvům) požehnal. Nejen že po této stravě nebyli vyzáblí (naopak, vypadali lépe než ti, kteří si oněch vybraných pokrmů a vína dopřávali), ale Bůh jim požehnal neobvyklou moudrostí: Daniel 1,17-20:  A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království.

       Daniel 9,3-22:  Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Jehovovi JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin), svému Bohu, a vyznával se mu slovy: "Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země........... Jak vidíte, Danielův postoj byl stejný jako Ezdrášův (Ezdráš 9,3-15). Oba dva se trápili nad hříchy svého lidu, vyznávali je Bohu a prosili jej o slitování. To byl skutek a výraz pokory, ne nějaký účelový plán, jak Boha zmanipulovat, jak Jej přinutit odpovědět, zasáhnout a pomoci!      Daniel 10,2-3:  V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů. Zde vidíte další příklad částečného půstu. Nestojí zde, že se Daniel postil úplně, ale že si odepřel některé pochoutky. Totéž by bylo možné říci např. i o celém způsobu života Jana "Křtitele" (Matouš 3,4:  Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.).
       Přestože se u Daniela nejednalo o úplný půst, Bůh jej přijal a jeho modlitby byly vyslyšeny. Bůh poslal svého "anděla" (aggelos (čti angelos) = posel aggelos {čti angelos} = posel zpráv), aby mu podal výklad vidění. Janu "Křtiteli" (baptistés = ponořující = ponořující - není to příjmení, ale popis jeho služby) se od Ježíše dokonce dostalo svědectví, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než on (Matouš 11,11). Znovu zde můžeme vidět, že u půstu jde především o postoj srdce!

       Částečný půst je vhodným řešením pro ty, kteří se z nějakých důvodů nemohou postit zcela (např. kvůli nemoci, která normální půst nedovoluje apod.). Částečný půst v našich podmínkách může vypadat tak, že se člověk rozhodne vzdát se na určitou dobu např. svých oblíbených jídel. Pro milovníky masa to může být maso či uzenářské výrobky, pro jiné to může být čokoláda či jiné sladkosti, coca-cola apod. (o alkoholu, cigaretách či drogách ani nemluvě).     Jiné formy půstu
     Půst se přeneseně nemusí týkat pouze jídla (případně jídla a vody). Již jsme se zmiňovali o tzv. částečném půstu, kdy se člověk může rozhodnout, že se vzdá např. své oblíbené pochoutky. Podobně se člověk může před Bohem pokořit tak, že se např. na nějakou dobu vzdá své oblíbené činnosti, svého koníčku apod. Setkal jsem se již několikrát s výkladem, že formou půstu je např. vzdání se sexu na určitou dobu, při oboustranném souhlasu manželů - s odkazem na verš 1. Korintským 7,5. Podívejme se na tento verš v překladu nové bible kralické, protože český ekumenický překlad a překlad Nové smlouvy od KMS "bezdůvodně" vypouštějí slovo půst (Nesteía = půst). 1.Korintským 7,5:   Neodpírejte se jeden druhému - jedině snad ze společné shody, na čas, abyste se uvolnili pro půst a modlitbu, a potom se zase spolu sejděte, aby vás satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost. Protože se o sexuální zdrženlivosti mluví jako o způsobu, jak si "udělat čas" na modlitbu a půst, nemůže být přímo považována za formu půstu, ale pouze jako např. jeho součást. Za podobný "doplněk" půstu lze považovat např. vzdání se sledování televize, počítačových her apod.
     Proč se postit?
     Tak třeba proto, protože to řekl Ježíš! Když se Janovi učedníci ptali Ježíše, proč se jeho učedníci nepostí, odpověděl jim, že až tu nebude, i jeho učedníci se budou postit (Matouš 9,14-15:  Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli: "Jak to, že když se my a farizeové hodně postíme, tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy bude ženich od nich odňat, a pak se budou postit.) (podobně Marek 2,20 a Lukáš 5,35). Ježíš to Janovým učedníkům neoznámil jako možnou variantu, ale jako samozřejmost. Všimněte si prosím, že Ježíšova odpověď se týká jeho učedníků, tedy každého "křesťana"!
     Tato odpověď je samozřejmě příliš stručná, a nemíním u ní zůstat. Správný biblický půst je prostředkem, který mění dějiny celých národů, a zaslouží si podrobnější "průzkum".


     Pojďme se podívat na to, co o půstu říká sám Bůh. Často citovaným veršem bývá kralická verze překladu verše Izajáš 58,6:  .... půst, kterýž oblibuji . Tento verš v hebrejském originále znamená spíše půst, který jsem zvolil (vybral). Tento a následující verše nám ukazují, jaká je Boží představa o půstu. Izajáš 58,5-10:  Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) zalíbení? Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Jehovova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) sláva. Tehdy zavoláš a Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!« Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin) tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
     Zdá se, že Boží představa o půstu je poněkud jiná, než jak si většina lidí představuje. Jakoby Bůh říkal: "Dejte si půst od svévole a ničemností, začněte projevovat milosrdenství a pomáhat!" Tyto verše korespondují s veršem Ozeáš 6,6:  Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Na tento verš odkazuje i Ježíš (Matouš 9,13; Matouš 12,7).
     Celý ten výše uvedený text (Izajáš 58,5-14) je Boží odpovědí na stížnosti jeho lidu, že neodpovídá na modlitby a nevšímá si jejich půstu: Izajáš 58,2-4:   Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. »Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.« Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Bůh dává svému lidu skrze Izajáše jasné vysvětlení ohledně podmínek přijetí půstů a modliteb. Bůh nebyl, není a nikdy nebude automatem na požehnání ve stylu: "Vhoďte 3 denní hladovku, vypadne Vám uzdravení (odpověď, pomoc)". Bůh velice pečlivě sleduje lidské postoje (lidská srdce), které za půstem stojí!     Jak se postit?
     Ze všeho, co jsme dosud probrali, je zřejmé, že klíčovou otázkou ohledně půstu jsou naše pohnutky. Samotné provádění půstu jim pak často odpovídá. Ve výše uvedené Boží odpovědi ohledně půstu z Izajáše (Izajáš 58,5-14) se mluví o milosrdenství a nezištné pomoci. Odpověď na otázku, jak máme prokazovat milosrdenství, jak se máme modlit a postit nám dávají slova Ježíše (Matouš 6.-7. kapitola)! Ježíš nás upozorňuje na to, že nic nemáme dělat kvůli lidem. Pokud něco děláme kvůli uznání lidí, pak je naší odměnou právě jejich uznání! S další "odměnou" od Boha již nemůžeme počítat! Ježíšovo vysvětlení ohledně modliteb a prokazovaného dobrodiní najdeme např. ve verších Matouš 6,1-7:   "Dávejte si pozor, abyste nečinili svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích." "Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jako to činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby byli pochváleni od lidí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať nepozná tvá levice, co činí tvá pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně." "A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, když stojí v synagógách a na rozích širokých ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

     Ježíšova upozornění ohledně půstu jsou velice podobná: Matouš 6,16-18:   "Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti totiž znetvořují svou tvář, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu; a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí."
     Je samozřejmé, že pokud se postíte několik týdnů, pak to neutajíte (20kg úbytek hmotnosti není dost dobře možné přehlédnout). Pokud se však postíte např. 1-3 dny, pak se o tom nikdo nemusí dozvědět. Postíme se Bohu, ne lidem!!! Půstem člověk říká: "Bože, Ty, Tvá odpověď, Tvá pomoc, Tvá přítomnost apod. je pro mne důležitější než jídlo! Pokorně Tě prosím, abys mé modlitby vyslyšel."

          Kdy se postit?
     Z Písma je zřejmé, že lidé "používali" půst společně s modlitbou zejména ve velice vážných situacích, nejčastěji v ohrožení života. Dobrým příkladem může být např. reakce Jóšafata na zprávu o blížících se nepřátelích: 2. Paralipomenon 20,2-4:  Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: "Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí." Jóšafat se dotázal s bázní Jehovy JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin). Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Jehovy JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin). Také ze všech judských měst přišli hledat Jehovu JHWH - Boží jméno - Jehova (v českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin). Bůh na modlitby a půst odpověděl úžasným způsobem, a to tak, že útočníky poslal proti sobě, takže se pobili navzájem. Judejci pouze vyšli, chválili Boha a pozbírali kořist - zejména výzbroj padlých bojovníků. Doporučuji vám, abyste si přečetli celý příběh.

     Někdy nás k půstu vedou těžké okolnosti, někdy Duch svatý. Příkladem pro půst vedený Duchem svatým může být jistě i Ježíšův 40 denní půst na poušti. V první církvi byl půst společně s modlitbou samozřejmostí před každým důležitým rozhodováním. Např. ve Skutcích apoštolských 13,2-4 stojí:  Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, sestoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr.. Obvyklou praxí bylo zřejmě např. i ustanovování starších po modlitbách a půstech: Skutky apoštolské 14,23:  V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili.

     Postit se můžeme začít z vlastního popudu, např. v případě nutnosti Boží odpovědi či pomoci, v případě, že samotné modlitby dlouhodobě "nepomáhají", v případě, že jde o něčí život, chceme změnit Boží rozhodnutí, potřebujeme změnit své postoje, toužíme přijmout zmocnění ke službě, potřebujeme osvobození pro sebe či své přátele apod.

     U posledního zmiňovaném bodu (osvobození) bych se rád trochu zastavil. Chtěl bych připomenout příběh s posedlým chlapcem, kterého Ježíšovi učedníci nemohli vysvobodit (vyhnat démona). Celý příběh najdete v Matouši 17,14-21 a Markovi 9,14-29. Podívejme se na Ježíšovu odpověď učedníkům: Marek 9,28-29:  Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho o samotě ptali: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" Řekl jim: "Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu."
    Ježíšovi učedníci od Ježíše dostali autoritu nad nečistými duchy (démony), ale s tímto případem posedlosti si nedokázali poradit. Ježíš jim vysvětlil, že to bylo kvůli jejich malé víře (Matouš 17,20) a proto, že onen druh démonů neodejde bez modlitby a půstu. Písmo nikde blíže nevysvětluje, jakou funkci zde přesně půst plní. Nevíme, zda díky půstu roste naše víra, nebo zda půst přidá na účinnosti modlitbám, či co se přesně děje, ale jedno je jisté. Jsou modlitby, které zůstanou nevyslyšeny, pokud se k nim nepřidá i půst. Démonické svázanosti jsou jednou z oblastí, kde může být "nasazení" půstu nutností.     Nebezpečí spojená s půstem
     Nejspíš vás to překvapí, ale jsem přesvědčen, že hlavním nebezpečím není fyzická stránka půstu, ale náš postoj. Stejně jako u téměř každé dobré věci můžeme spadnout do některého extrému. Na základě biblických příběhů či svých zkušeností můžeme půst začít považovat za všelék a řešení každého problému, nebo jej naopak odmítnout jako zbytečný prvek askeze. Snad nejhorším výsledkem však může být stav, kdy se půst stane pouhou ceremonií bez obsahu (např. pravidelné půsty bez soustředění na důvod).

     V tomto článku jsem se snažil o vyvážený přístup k tomuto biblickému tématu. Problémem současné církve je spíše stav, že na půst zapomíná. Pokud se podíváte na životy Ježíšových učedníků, které si Bůh mocně používal či používá (např. Wiggelsworth, Chavda, Prince, Hogan, Hinn, Bonnke apod.), zjistíte, že půst byl (či je) běžnou součástí jejich života. Domnívám se, že si od nich můžeme vzít příklad.     Zkušenosti s půstem
     S půsty mám mnohaleté zkušenosti a mohu tak potvrdit snad nejdůležitější předpoklad pro jejich "účinnost". Tímto předpokladem je správný postoj a motivace. Dost dlouho jsem se postil bez pokory, ale s postojem, abych Boha přinutil reagovat podle mých představ (samozřejmě, že jsem to tak nenazýval). Ať již byl půst jakkoli dlouhý, normální, částečný nebo úplný, nikdy jsem neviděl žádnou odpověď. Mé postoje se od té doby značně změnily. Nejspíše díky tomu nyní mohu vidět, jak Bůh na modlitby a půsty zázračně odpovídá. Jakoby se otevřelo nebe, a dostávám odpovědi i na nevyslyšené modlitby z dob svého obrácení, Bůh mluví a proměňuje situace ve vítězství.     Praktická stránka půstu
     Praktickou stránkou půstu jsem podrobně rozebral na svém serveru věnovaném bezsteroidové kulturistice (www.musculus.cz/kulturistika) v článku FPH - fyziologicky prospěšné hladovění, nebudu se jí tedy v tomto článku věnovat. Namísto toho jsem se k rozhodl přidat k tomuto článku možnost vkládání komentářů, dotazů apod.
Přidat komentář!

Jméno: MIK
E-mail: k72email.cz
Datum: 14.7.2011.13:14
Příspěvek: Pust, techniky postu a podobně jsou nejlépe zpracovány na stránkách pust.cz Jinak úplný půst je možný, není to nějaká scifi, dokonce schopnost být bez jídla jako normální stav je zakodován ve všech nás.pouze jsme na to již dávno zapoměli a považujeme to jako za něco nemyslitelného. Měli by se holt nejenom naši kněží ale i doktoři co učit.

Jméno: Peter Václav
E-mail: vaclavnex.sk
Datum: 24.3.2011.06:26
Příspěvek: 1. Autor nie je dôsledný v myšlienkových postupoch. Keď sa nepíše, že Ježiš na púšti pil, neznamená to automaticky, že pil. To znamená iba to, že to nie je zaznamenané. Podobne je to u Daniel 10:2,3. Ja skôr predpokladám, že autor zápisu považoval nepitie pri pôste za tak samozrejmé, že to ani nenapísal. 2. V knihe Jonášovej je popisovaný pôst, kde nedali jesť ani piť ani ľuďom, ani zvieratám. A boli zachránení. 3. Ako sa pripraviť na pôst? Nijako. Keď nastane tak vážna situácia, že je potreba podporiť modlitbu pôstom, človek sa začne pôstiť hneď. Dĺžka pôstu závisí od závažnosti situácie. Po pôste je dobré nabiehať na normálnu stravu podľa známych pravidiel. 4. Danielovu vlastnú dietu (Daniel 1:5-12) by som za pôst nepovažoval. Veď sa nepíše koľko jedla vlastného výberu jedol. P. Václav

Jméno: Lennie
E-mail: contactlennie.fr
Homepage: www.lennie.fr
Datum: 9.3.2011.12:26
Příspěvek: Ahojky, dekuji Ti za Tvuj clanek. Buh Ti zehnej! Lennie

Jméno: Libor (autor článku i stránek) - RE: slavoj
Datum: 27.1.2011.14:11
Příspěvek: Ahoj Slavoji. Článek podrobně rozebírající praktické aspekty půstu včetně popisu zakončení a návratové fáze najdeš na mých stránkách věnovaných bezsteroidové kulturistice, konkrétně zde: http://musculus.cz/kulturistika/zdravi/fph-fyziologicky-prospesne-hladoveni.

Jméno: slavoj
E-mail: s.raszkacbnovagenerace.cz
Datum: 27.1.2011.13:15
Příspěvek: Zdravím tě Libore. Máš zejímavé stránky o půstu. :-) Zajímalo by mě, jak prakticky končit dlouhodobý půst Díky

Jméno: Libor Diviš (autor stránek)
E-mail: infomusculus.cz
Datum: 22.11.2010.09:21
Příspěvek: Před dlouhodobým půstem se doporučuje např. i přestat s konzumací uzenin a masa. Ale jde jen o to, že se trochu zmenší ty nepříjemné průvodní jevy během samotného půstu. Není to nic kritického.

Jméno: Jana E.
Datum: 22.11.2010.09:13
Příspěvek: Slyšela jsem, že před dlouhodobějším půstem se nemá pít káva nebo čaj, ale je vhodnější džus.

Jméno: Amal
E-mail: katyilgseznam.cz
Datum: 7.9.2010.11:22
Příspěvek: Ahoj na váše stránky jsem narazila náhodou.Jsem muslimka a držím půst- právě teď končí postní měsíc Ramadán...brouzdám po netu a čtu různé názory na půst.Svět je jeden a vše se vším souvisí.Krásně a pravdivě jste to napsali.Ať vám Bůh žehná.Amal

Jméno: Sluníčko
Datum: 4.4.2010.21:14
Příspěvek: Když odevzdá člověk v půstu Bohu Otci své srdce a svůj život tím, že se vzdává toho co je nutné k životu zde na zemi tedy jídla a je sycen pouze láskou z nebe takový půst je požehnaný a má moc. Je psáno-Matouš 17:21  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Někteří lidé mají démonké obsazení 100% tam můžem osvobodit člověka bez jeho vlastního souhlasu neboť takový člověk již v životě nevládne vlastní vůlí, ale ostatní za které se modlíme mají obsazení méně než 100 % a ještě když se brání přijat Ježíše, nelze je jinak osvobodit než působením Boží moci v půstě a modlitbě, tito lidé jsou osvobozováni na základě našeho půstu a modlitby aniž by o tom věděli a démoni je sami na příkaz Boží opouští. Takže držte požehnaný půst pro Boha k uvolňování spoutaných démony. Bůh vám žehnej

Jméno: Sluníčko
Datum: 26.1.2009.18:49
Příspěvek: Při půstech vás časem Bůh dovede k tomu, že v životě vlastně vůbec nic nepotřebujete kromě jeho lásky a zjistíte, že máte hlad jenom po jeho lásce a po ničem jiném. Je to duchovní pohled, neberte to doslova je to postoj srdce. Samozřejmě, že bez jídla nelze žít, ale bez Boha člověk zemře.(duchovně)A v této čistotě začnete vidět a poznávat Boha v tom pravém světle odproštěni od všeho světského. Takový půst ve kterém člověk roste Bůh požehná.

Jméno: Robert
E-mail: arkoj77gmail.com
Datum: 12.4.2008.20:51
Příspěvek: ...Doporučuje se začít FPH klystýrem ... je možné použít roztoky na čištěni střev, které se používájí před kolonoskopii? (fosfátový roztok, který se vypije, následně se pak pije hodně vody - výsledkem jsou vyčištěna střeva )

Jméno: Musculus
E-mail: infomusculus.cz
Homepage: http://musculus.cz
Datum: 17.3.2006.11:50
Příspěvek: Poměrně často se stává, že Bůh některým lidem řekne např., aby si oddělili jeden nebo 2 dny v týdnu pro půst. Dále se stává, že když se člověk modlí za vyslyšení nějaké modlitby, že mu Bůh řekne, že má k modlitbě připojit půst (obvykle v případech potřeby vysvobození z nějaké vážné závislosti či posedlosti, nějaké vážné nemoci apod.). Pokud Vám Bůh nic takového neříká, můžete se přesto postit. Pokud je to z Vaší strany výraz pokory, pak Váš půst Bůh přijme (Jakubův 4,6: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává vděčnost.). Ďábel Vás bude pokoušet, ať se postíte, nebo ne. Během půstu to však nejspíš bude horší, protože se mimo jiné jedná o formu duchovního boje. Jasnovidecké schopnosti nejsou jedním z darů Ducha svatého. Naopak. Vzpomeňte si na Boží postoj k jasnovidcům (Deuteronomium 18,10-12:  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.)

Jméno: hana
Datum: 17.3.2006.10:33
Příspěvek: aký je rozdiel medzi pohnútkou k pôstu od Boha a vlastným rozhodnutím? ako sa prejavuje na pôstiacom sa, že Boh pôst prijal ako pokánie? aké sú znaky pôstiaceho sa, keď ho pokúša diabol? je získanie rôznych jasnovideckých schopností na základe pôstenia sa dielom Božím, alebo diablovým? ďakujem

Jméno: Musculus
E-mail: infomusculus.cz
Homepage: http://musculus.cz/buh
Datum: 16.3.2006.21:48
Příspěvek: Ježíš řekl, že se Jeho učedníci budou postit. Do půstu se můžete pustit "na Boží pokyn", nebo ze svého rozhodnutí (nejčastěji). Půstem Bohu vlastně říkáte, že On (a Jeho odpověď) je pro Vás důležitější než jídlo. Je jedno, jaký je za tím důvod - potřeba jasné odpovědi, uzdravení z vážné nemoci, vysvobození apod.

Jméno: hana
E-mail: hcttpobox.sk
Datum: 16.3.2006.14:58
Příspěvek: ahoj, potrebujem poradiť a pri hľadaní na nete som sa dostala až sem a myslím, že tu by som mohla dostať odpoveď, zaujímam sa o pôsty asi 3 roky, pravidelne ich robím a cítim, že sa mením v tom, že sa stále intenzívnejšie pýtam na čo som tu, aký zmysel má moje bytie tu na zemi, atd. môj problém je, že nemám zodpovedanú túto otázku: cit. potřebujete si být opravdu jisti, že Vás k takovému půstu volá Bůh, a že Vás k němu i uschopňuje a v tomto nemám jasno, ako mám vedieť, že som na správnej ceste, ako mám vedieť, že ma vedie Boh? Potrebujem ísť ďalej, ale nechcem podľahnúť okultným volaniam diabla, dá sa mať v tomto jasno? ďakujem

Jméno: Musculus
E-mail: infomusculus.cz
Homepage: http://musculus.cz/buh
Datum: 4.1.2006.08:04
Příspěvek: Jak jsem psal výše, někteří křesťané berou vzdání se televize jako formu půstu. Když se podíváte na Boží pohled na půst (Izajáš 58,5-10), je mezi správnými postoji lámání jha, tzn. vysvobozování od útlaku, svázaností a závislostí. Pokud si svůj život bez televize téměř nedokážete představit, tak může být tento krok spávnou cestou. Každopádně budete mít více času na rozhovor s Ježíšem, a to, že jste se něčeho pro Vás důležitého vzdal kvůli možnosti být s Bohem, Bůh určitě přijme a odmění.

Jméno: ........
E-mail: dfreestyleseznam.cz
Datum: 3.1.2006.19:46
Příspěvek: můžu se postit i od něčeho jiného např. od televize?